? Các chương trình tín dụng ưu đãi đang được triển khai có hiệu quả tại thị xã Ninh Hòa, góp phần đưa kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển, giúp người dân thoát nghèo bền vững. | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an