? KẾ HOẠCH Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh An năm 2022 | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

KẾ HOẠCH Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh An năm 2022

KẾ HOẠCH Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh An năm 2022

 BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-UBND

Ninh An, ngày         tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh An năm 2022

 

 
   

Thực hiện Kế hoạch số 2173/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND xã Ninh An về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022,

UBND xã Ninh An ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã trong năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại UBND xã Ninh An để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã và của cán bộ, công chức, người lao động.
 • Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Phấn đấu chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã đạt trên 83% theo chỉ tiêu của thị xã giao và của xã đề ra.

2.Yêu cầu

- Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động phải chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC, KSTTHC; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung được đề ra trong kế hoạch này.

- Lấy kết quả chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân làm căn cứ để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, người lao động.

- Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC trong những năm trước và những tháng đầu năm 2022.

II.NỘI DUNG THỰCHIỆN

          1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một cách đầy đủ, kịp thời, khách quan về các nội dung công tác CCHC, giải quyết TTHC và kết quả xác định chỉ số mức độ hài lòng đối với cơ quan nhà nước đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng phục vụ của UBND xã Ninh An.

          2. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên về cải cách hành chính, mở rộng các hình thức thông tin để tổ chức, cá nhân tiếp cận dịch vụ công, liên hệ giải quyết TTHC tại UBND xã một cách dễ dàng, nhanh chóng. Trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để tổ chức, cá nhân sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc.

          3. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung TTHC, thành phần hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả; quy trình thực hiện, thời gian thực hiện; phí và lệ phí đối với từng TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của xã.

          4. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm tối đa các loại giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho tổ chức cá nhân khi giao dịch, giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn các tổ chức cá nhân kê khai hồ sơ chính xác, đầy đủ, tuyệt đối không để tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ.

          5. Quán triệt, nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, hành vi bị cấm trong quá trình giải quyết TTHC.

          6. Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khai giải quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn.

          7. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, kiến nghị của người dân và tổ chức. Tiếp tục công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định.

          8. Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã và đối với từng cán bộ, công chức, người lao động và công khai kết quả khảo sát đảm bảo nghiêm túc, trung thực, đúng quy định. Tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định.

          (Đính kèm Bảng phân công nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện)

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các ban, ngành, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động.

 • Triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.
 • Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót một cách cụ thể. Đối với những thiếu sót, hạn chế, vi phạm đã được nhắc nhở nhưng tiếp tục tái diễn UBND xã sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định.
 • Nghiên cứu, đề xuất UBND xã mô hình, sáng kiến, giải pháp hoặc cách làm mới nhằm cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã.

2.Công chức Văn phòng – thống kê

 • Chủ trì tham mưu, giúp UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tổng hợp báo cáo về UBND thị xã theo quy định.
 • Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động thực hiện việc niêm yết công khai TTHC, quy trình giải quyết TTHC theo quy định.
 • Tham mưu thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC đối với từng cán bộ, công chức, người lao động theo quy định.
 • Tham mưu tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã và cơ quan UBND xã.
 • Tham mưu, đề xuất trang bị cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đảm bảo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ, giao dịch, giải quyết TTHC.
 • Tham mưu UBND xã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã và đối với từng cán bộ, công chức, người lao động.
 1. Công chức Văn hóa – xã hội

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ số hài lòng, về các quy định hành chính, TTHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân; đồng thời giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn sự nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

- Tham mưu đầu tư, nâng cấp, biên tập Trang thông tin điện tử của xã để đáp ứng yêu cầu phục vụ việc cung cấp thông tin về TTHC nói riêng, công tác CCHC nói chung tại địa phương.

- Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc, TTHC cho tổ chức, cá nhân để đảm bảo công việc, TTHC được giải quyết nhanh gọn, kịp thời và đảm bảo quy định, góp phần nâng cao mức độ hài lòngcủa tổ chức, cá nhân.

4. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị môi trường và công chức Tài chính – kế toán

Tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định.

Trên đây là kế hoạch cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã trong năm 2022, yêu cầu các ban, ngành, đơn vị, cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

         

      Nơi nhận:

          - UBND thị xã Ninh Hòa (báo cáo);

           - Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa ( báo cáo);

          - TT. Đảng ủy, TT.HĐND xã (báo cáo);

          - Chủ tịch, các PCT. UBND xã;

          - Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị;

          - Lưu: VT.                                                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Đặng Thiện Nghiêm

 

PHỤ LỤC

    BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ, SẢN PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /6/2022 của UBND xã Ninh An)

 

STT

Nhiệm vụ

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

Yêu cầu, sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

TIẾP CẬN DỊCH VỤ

1

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Công chức Văn phòng – thống kê

Cán bộ, công chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Bộ phận TN và TKQ

Tổ chức, cá nhân tiếp cận dịch vụ, giao dịch, giải quyết THCC và nhận kết quả dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện.

Thường xuyên

2

Cải thiện điều kiện làm việc, bố trí cơ sở vật chất tại Bộ phận TN và TKQ

Công chức Văn phòng – thống kê

Công chức Tài chính – kế toán

Đảm bảo tiêu chuẩn, định mức và các điều kiện về trang thiết bị cho Bộ phận TN và TKQ theo quy định.

3

Tích cực thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và bưu chính công ích

Công chức Văn hóa-  xã hội

Cán bộ, công chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Bộ phận TN và TKQ

Tổ chức, cá nhân nắm rõ quy trình, cách thức sử dụng dịch vụ; số lượng hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

4

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

Công chức Văn hóa-  xã hội

Cán bộ, công chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Bộ phận TN và TKQ

Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin, thực hành có hiệu quả hoạt động trên Trung tâm hành chính công

II

TIÊU CHÍ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Niêm yết công khai đẩy đủ nội dung, quy trình, cách thức giải quyết, phí và lệ phí của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận TN và TKQ

Công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận TN và TKQ

Công chức Văn phòng – thống kê theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

Nội dung, quy trình, cách thức giải quyết, phí và lệ phí của TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận TN và TKQ

Thường xuyên

2

Đăng tải công khai đẩy đủ nội dung, quy trình, cách thức giải quyết, phí và lệ phí của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận TN và TKQ trên Trang thông tin điện tử

Công chức Văn hóa-  xã hội

Công chức Văn phòng – thống kê

Nội dung, quy trình, cách thức giải quyết, phí và lệ phí của TTHC được niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử

3

Thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC để đề xuất, kiến nghị cắt giảm tối đa các loại giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí

Công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận TN và TKQ

Công chức Văn phòng – thống kê theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

Kế hoạch, Báo cáo của UBND xã

4

Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền về nội dung, quy trình, cách thức giải quyết, phí và lệ phí của TTHC

Công chức Văn hóa-  xã hội

Công chức Văn phòng – thống kê

Thông tin, tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, tờ rơi, pano, áp phích, tại nhà SHCĐ các TDP

III

TIÊU CHÍ VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, người lao động

Công chức Văn phòng – thống kê

Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan

Kế hoạch kiểm tra, Thông báo kết quả kiểm tra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; sử dụng kết quả kiểm tra làm căn cứ đánh giá, xếp loại hàng năm

Thường xuyên

2

Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan liên hệ giao dịch, giải quyết TTHC

Công chức Văn phòng – thống kê

Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan

Tổ chức, cá nhân được đón tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo khi đến liên hệ giao dịch, giải quyết TTHC tại UBND xã

IV

TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

1

Thực hiện quy trình xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC quá hạn theo quy định

Công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận TN và TKQ

Công chức Văn phòng – thống kê theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

Thông báo xin lỗi được gửi trực tiếp đến tổ chức, cá nhân

Thường xuyên

2

Tăng cường phối hợp với Bưu điện trong triển khai, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Công chức Văn hóa-  xã hội

Bưu điện; cán bộ, công chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Bộ phận TN và TKQ

Số lượng hồ sơ TTHC giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

V

TIÊU CHÍ VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1

Đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Công chức Văn phòng – thống kê

Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan

Bố trí người trực tiếp theo dõi tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh theo hướng dẫn của Thông tư 02 và khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Thường xuyên

2

Công khai đường dây nóng địa chỉ, số điện thoại, tư điện tử tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Công chức Văn phòng – thống kê

Công chức Văn hóa – xã hội

Đường dây nóng địa chỉ, số điện thoại, tư điện tử tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được công khai tại trụ sở cơ quan, Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh

3

Xử lý, thông báo kết quả xử lý, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Công chức Văn phòng – thống kê

Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan

Ban hành Thông báo kết quả xử lý, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đảm bảo đúng thời gian, công khai theo quy định

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2023 1:06:50 AM

^ V? ??u trang