? KẾ HOẠCH Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2021 và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã Ninh An năm 2022 | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

KẾ HOẠCH Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2021 và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã Ninh An năm 2022


KẾ HOẠCH Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2021 và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã Ninh An năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

 

Số: 33/KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Ninh An, ngày 23 tháng 3  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2021 và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã Ninh An năm 2022

     

Thực hiện Kế hoạch số 884/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh năm 2021 và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa năm 2022,

UBND xã Ninh An xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2021 và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của UBND xã Ninh An năm 2022 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của UBND xã Ninh
An năm 2022.

- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện các nội dung
Chỉ số cải cách hành chính của thị xã và xã.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, công chức trong thực hiện các nội dung nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã.

- Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận đầy đủ, hiểu rõ thông tin về thủ tục hành chính; giám sát việc thi hành pháp luật trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính, thái độ tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức

-Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật
công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ tại Quyết
định số 112/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa.

- Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính để góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo điều hành

a) Nội dung

- Công chức các ngành tham mưu phụ trách các nội dung cải cách hành chính phải hoàn thành 100% các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 về Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời gian, sản phẩm công việc.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cách làm mới nhằm thực
hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực.

- Nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan; đảm bảo các thiếu sót phát hiện trong quá trình kiểm tra được khắc phục, xử lý kịp thời và có hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính theo quy định Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc và các văn bản của UBND thị xã về triển khai thực hiện các Chỉ thị nêu trên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó tập trung vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và dịch vụ bưu chính công ích…bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề cải cách hành chính; đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử xã; hệ thống đài truyền thanh và tuyên truyền trực tiếp tại các thôn; cuộc thi viết;…nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức,
cá nhân về công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp trong việc khảo sát, điều tra sự hài lòng của khách hàng đối với
sự phục vụ UBND xã.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Công chức Văn phòng - Thống kê chủ trì

- Công chức các ngành phối hợp

2.Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công

a) Nội dung

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong áp dụng thủ tục hành chính.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Hạn chế việc giải quyết hồ sơ trễ hạn do lỗi tác nghiệp.

- Niêm yết công khai, đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, hộp thư, thông tin đường dây nóng, thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định hành chính tại bộ phận một cửa theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện đầy đủ các hình thức, quy trình tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

- Tất cả các hồ sơ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND
xã được giải quyết đúng hạn 100%.

- Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2022.

- Hàng tháng, họp đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa, tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến của xã.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Công chức Văn phòng - Thống kê chủ trì.

- Công chức các ngành phối hợp.

3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy

a) Nội dung

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng thẩm quyền.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

a) Nội dung

- Thực hiện đúng quy định đúng quy định về việc sử dụng, đánh giá và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, tập trung bồi dưỡng về kỹ năng giáo tiếp, kỹ năng hoạt động công vụ…, phấn đấu 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định.

- Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy định về giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Công chức Văn phòng - Thống kê chủ trì.

- Công chức các ngành phối hợp.

5. Cải cách tài chính công

a) Nội dung

- Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch thu, chi ngân sách. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan.

- Tiếp tục đôn đốc, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ. Kịp
thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Công chức Tài chính - Kế toán tham mưu.

6. Hiện đại hóa hành chính

a) Nội dung

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số xã năm 2022;

- Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan để hỗ trợ kịp thời công tác chỉ
đạo, điều hành, như: sử dụng chứng thư số của cá nhân và cơ quan trên các văn bản điện tử; thực hiện tiếp nhận, xử lý quy trình văn bản đến, đi trên phần mềm quản lý văn bản theo quy định; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát quá trình giải quyết công việc được giao của cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ...

- Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện đón tiếp, phục vụ tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Nâng cao chất
lượng cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử xã, đảm bảo kịp thời,
mức độ đầy đủ của thông tin, mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong năm; thanh toán phí, lệ phí qua môi trường mạng; triển khai có hiệu quả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng tiến độ.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Công chức Văn hóa - Xã hội và công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu thực hiện.

III. KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ SAU KIỂM TRA

          Trên cơ sở Báo cáo số 280/BC-ĐKT ngày 28/01/2022 của Đoàn Kiểm tra
cải cách hành chính tỉnh về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2021; Công văn số 1121/UBND ngày 10/02/2022 của UBND thị xã và Kế hoạch số 884/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thị xã về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh năm 2021 và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa năm 2022.

UBND xã đề nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

a) Người làm công tác tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức chuyên môn

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử và hồ sơ giấy phải đồng bộ, thống nhất; cập nhật đầy đủ thông tin đầu vào, giấy tờ phát sinh trong quá trình giải quyết và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Phần mềm một cửa điện tử. Thực hiện xin lỗi và hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; kịp
thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung
cho phù hợp.

b) Công chức Văn phòng - Thống kê

- Tiếp tục tham mưu thực hiện việc đánh giá định kỳ hàng tháng đối với cán bộ, công chức tham gia giải quyết  hồ sơ thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Thường xuyên rà soát các quy trình trên phần mềm và quy trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo về UBND thị xã hoặc cơ quan chuyên môn cấp trên để kịp thời đề xuất UBND tỉnh ban hành hoặc điều chỉnh quy trình giải quyết chưa phù hợp.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của UBND xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 và Kế hoạch số 2002/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND thị xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng - Thống kê xã

- Tham mưu UBND xã theo dõi, đôn đốc và triển khai kế hoạch này.
Phối hợp các công chức các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của cơ quan

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND thị xã về tình hình và kết quả thực hiện cải thiện chỉ số CCHC của UBND xã, lồng ghép với báo cáo cải cách hành chính định kỳ của thị xã.

2. Công chức các ngành chuyên môn

Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Mục II, chủ động tham mưu
triển khai thực hiện hoàn thành công việc được giao.

Trên đây là Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã Ninh An năm 2022./.

 

         

      Nơi nhận:

     - Phòng Nội vụ thị xã (báo cáo);

     - TT. Đảng ủy-HĐND xã(báo cáo);

     - Chủ tịch, các PCT. UBND xã;

     - Công chức các ngành (p/h thực hiện);

     - Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;

     - Lưu: VT, HL.                                                                                                        

 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

       CHỦ TỊCH

 

 

       Đặng Thiện Nghiêm

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/7/2023 10:35:16 AM

^ V? ??u trang