? KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh An” năm 2022 | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh An” năm 2022

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh An” năm 2022

                  ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:         /KH-UBND

                                                               Ninh An, ngày 21 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh An” năm 2022

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND xã Ninh An về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022; Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UBND xã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch UBND xã về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Ninh An năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, UBND xã Ninh An phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh An” năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích
 1. Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phấn đấu cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS của thị xã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Ninh An năm 2022.
 2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC; hướng tới xây dựng nền hành chính thị xã trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
 3. Cổ vũ, động viên, ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh An năm 2022.
 1. Yêu cầu
 1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân.
 2. Xây dựng cụ thể, chi tiết các tiêu chí đánh giá mức độ, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
 3. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính, có nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu quả trong công tác.
 1. KHẨU HIỆU THI ĐUA

“Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đạo đức và văn hóa công vụ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, trách nhiệm và linh hoạt”

 1. NỘI DUNG THI ĐUA
 1. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, kế hoạch theo giai đoạn, hàng năm của UBND tỉnh, của UBND thị xã với các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.
 2. Thi đua hoàn thành tốt các kế hoạch, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã về tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện TTHC (SIPAS) trên địa bàn thị xã năm 2022, góp phần nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Khánh Hòa (PAPI).
 3. Thi đua trong việc đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS trên địa bàn xã.
 4. Thi đua nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.
 5. Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC của xã Ninh An đến tổ chức, cá nhân kịp thời, chính xác, hiệu quả; tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính.
 1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI ĐUA
 1. Đối tượng thi đua
 1. Tập thể: các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã, 08 thôn.
 2. Cá nhân: cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Ninh An.
 1. Thời gian tổ chức thi đua: kể từ ngày UBND xã ban hành kế hoạch đến hết năm 2022.
 1. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
 1. Hình thức khen thưởng

- Giấy­ khen của Chủ tịch UBND  xã.

 1. Tiêu chuẩn khen thưởng: các tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đối với tập thể:

- Triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng trên 90% các nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch CCHC của xã trong năm 2022. Kết quả đánh giá xếp hạng Chỉ số PAR Inder xếp loại Tốt. Kết quả Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên. Có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Có sáng kiến hoặc giải pháp trong công tác CCHC mang tính mới, tính thiết thực, hiệu quả, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong công tác CCHC được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn; thực hiện giao dịch trực tuyến với hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- 100% các thôn, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ (không có cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý bị xử lý kỷ luật).

b) Đối với cá nhân: có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu thực hiện CCHC tại các đơn vị có Chỉ số PAR Inder xếp loại Tốt. Kết quả Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên. Có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Có sáng kiến hoặc giải pháp trong công tác CCHC mang tính mới, tính thiết thực, hiệu quả, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong công tác CCHC của xã, được cấp có thẩm quyền công nhận.

3. Số lượng khen thưởng

- Số lượng tập thể, cá nhân đề nghị Giấy khen của Chủ tịch UBND xã: không quá 03 tập thể và 10 cá nhân.

4. Hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng

 1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các ban, ngành đoàn thể, BND thôn, cá nhân trình khen.

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua- khen thưởng hoặc Biên bản họp xét khen thưởng của các ban, ngành đoàn thể, các BND thôn, cá nhân trình khen.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

 (Thực hiện theo mẫu Báo cáo thành tích số 07 Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ)

 1. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

5. Thời gian đề nghị khen thưởng: có văn bản thông báo sau.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Văn phòng xã thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện của các ban, ngành đoàn thể, cá nhân để làm cơ sở cho việc bình xét khen thưởng đảm bảo khách quan và chính xác. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, cá nhân liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn xã. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các ban, ngành đoàn thể, cá nhân; thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị UBND xã khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

          2. Các ban, ngành đoàn thể, BND thôn, cá nhân, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nội dung, tiêu chí thi đua đề ra. Kết thúc đợt thi đua tổ chức đánh giá và đề nghị khen thưởng theo quy định.

          3. Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung của kế hoạch này đến các đối tượng tham gia thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          4. Văn phòng UBND xã xây dựng chuyên mục dành riêng về công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, chia sẽ kinh nghiệm trong thực hiện công tác cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử xã.

          5. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN xã, các đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công việc vận động cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực.

          Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022./. 

Nơi nhận:                                                             

- Hội đồng TĐKT thị xã (VBĐT);                   

- Đảng ủy, HĐND xã (VBĐT);

- Mặt trận và các đoàn thể (VBĐT);

- CB,CC, KCT (VBĐT);

- 08 thôn;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

  Đặng Thiện Nghiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2023 12:53:29 AM

^ V? ??u trang