? KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số PARI trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Ninh An | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số PARI trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Ninh An

KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số PARI trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Ninh An

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

Số:         /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh An, ngày        tháng 3 năm 2022

 

                     KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số PARI trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Ninh An

 

Thực hiện Công văn số 655/UBND ngày 23/02/2022 của UBND thị xã Ninh Hoà về việc triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số PARI trong năm 2022 và các năm tiếp theo. UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

              Góp phần hoàn thiện quá trình minh bạch, thúc đẩy cải cách, phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách.

           Giúp nhân dân tiếp cận các dịch vụ công, giảm thiểu được thời gian, chi phí trong việc thực hiện các TTHC. Xây dựng chính quyền gần dân, vì dân phục vụ không điều kiện, trên tinh thần hết sức phục vụ, sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục để phục vụ tốt hơn.

           Tạo điều kiện để người dân tham gia tích cực vào đời sống chính trị và xây dựng, hoàn thiện chính sách, đồng thời tuân thủ các quy định của Nhà nước.

           Để người dân phục vụ vai trò giám sát hiệu quả thực thi chức năng quản lý Nhà nước nhằm thực hiện hoá quyền "dân bàn" và "dân kiểm tra" của người dân.

           Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

           II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TIẾN ĐỘ, SẢN PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

( Theo bảng phân công nhiệm vụ chi tiết đính kèm)

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách cải cách hành chính)

           Tham mưu triển khai nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức UBND xã.

           Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công của Cán bộ, công chức trong các cuộc họp giao ban hàng tháng cho lãnh đạo UBND xã. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo UBND thị xã (thông qua phòng Nội vụ thị xã).

           2. Cán bộ, công chức chuyên môn

           Đề nghị cán bộ, công chức UBND xã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phân công theo kế hoạch. Chủ động phối hợp để nâng cao hiệu quả công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện.

           Đề nghị UBMTTQVN xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã và các ngành có liên quan cùng phối hợp tham gia để thực hiện các biện pháp theo Kế hoạch đề ra.

          Trên đây là Kế hoạch Tổ chức triển khai các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số PARI trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Ninh An./.

                                                                   

Nơi nhận:                                                                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Nội vụ thị xã;                                                                                                                                         CHỦ TỊCH

- Đảng ủy, HĐND;                                                         

- Cán bộ, công chức xã;

- BND 8 thôn;

- Lưu: VT, HL.

                                                                                                                                                                             Đặng Thiện Nghiêm

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ, TIẾN ĐỘ

 VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NÂNG CAO CHỈ SỐ PARI

( Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       tháng 03 năm 2022)

 

 

STT

 

NHIỆM VỤ

 

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 

 

PHÂN CÔNG PHỐI HỢP

 

THỜI GIAN

 

KẾT QUẢ

1

Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN xã các tổ chức đoàn thể xã, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống của người dân

Công chức tư pháp- hộ tịch

Công chức VHXH; Cán bộ đài truyền thanh

Thường xuyên trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến đời sống được tuyên truyền rộng rãi đến người dân

2

Công khai minh bạch toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các thông tin về thu hồi đất, giá đất, các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai đang có hiệu lực thi hành

Công chức địa chính- xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường

Công chức VHXH; Cán bộ đài truyền thanh

Thường xuyên

Các quy định, thông tin quy hoạch, sử dụng đất, thu hồi đất, giá... được công khai niêm yết tại trụ sở UBND xã, các nhà sinh hoạt văn hoá của thôn và thực hiện thông tin đến tổ chức, công dân trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của UBND xã.

3

Thực hiện công khai ngân sách theo Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý ngân sách, quản lý tài sản công.

 Công chức Tài chính- kế toán

Công chức VHXH

Thường xuyên trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Quyết toán công khai dự toán ngân sách năm 2021, dự toán năm 2022; công khai tại trang thông tin điện tử xã qua hệ thống Eoffice

 

4

Thực hiện công khai danh sách hộ nghèo; việc xét duyệt hộ nghèo đúng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng

Công chức VHXH (phụ trách văn hóa thông tin)

Công chức VHXH; Cán bộ đài truyền thanh

Thường xuyên trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Danh sách xét duyệt hộ nghèo được công khai niêm yết tại trụ sở UBND xã; các nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn và thực hiện thông tin đến tổ chức, công dân trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của UBND xã.

5

Niêm yết công khai danh sách chỉ tiêu tuyển dụng công chức

Công chức văn phòng- thống kê

Công chức VHXH;cán bộ đài truyền thanh

Theo tiến độ của UBND thị xã

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở UBND và trang thông tin điện tử xã; nội dung được thông tin rộng rãi qua hệ thống đài truyền thanh

6

Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân

Công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực

Công chức tư pháp - hộ tịch

Trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Đơn được giải quyết đúng theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của tổ chức công dân

7

Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ theo quy định cụ thể như sau:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của UBND xã

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức xã trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân

3. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp

4.Chương trình kế hoạch vay vốn cho Nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế

5. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức xã.

6. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

7.Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền xã trực tiếp thu

8. Các quy định của pháp luật về TTHC, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền xã trực tiếp thực hiện

9. Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết

Công chức chuyên môn

Công chức VHXH;cán bộ đài truyền thanh

Theo tiến độ thực hiện

Kết quả được công khai kịp thời tại trụ sở UBND, và trang thông tin điện tử xã; nội dung được thông tin rộng rãi qua hệ thống đài truyền thanh.

8

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chỉ số PARI đến người dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Công chức VHXH; cán bộ đài truyền thanh

Công chức chuyên môn

Thường xuyên

Thông tin được người dân nắm rõ, các hội nghị tổ chức được đông đảo nhân dân, tổ chức tham dự đóng góp ý kiến

 

 

                                                                                           

     

 

                                                                      

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2023 1:06:16 AM

^ V? ??u trang