? QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2022 | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ-UBND

Ninh An, ngày  14 tháng  02  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2022

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH AN

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Chương trình hành động số 02-Ctr/TU ngày 15/10/2020 của Thị ủy Ninh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2022;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê Xã Ninh An.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2022.

Điều 2. Công chức phụ trách công tác cải cách hành chính có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã triển khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê; các ban, ngành, cán bộ, công chức cơ quan, các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như Điều 3;

- Phòng Nội vụ (báo cáo);

- TT.ĐU, TT.HĐND xã;

- CT và các PCT.UBND xã;

- Mặt trận và các Đoàn thể xã;

- Trang Thông tin điện tử xã;

- Cán bộ, công chức xã (thực hiện);

- Lưu: VT, HL.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

      Đặng Thiện Nghiêm

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND Xã Ninh An)

 

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2022

Trong năm 2022 cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ vào doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

2. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính để đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính.

3. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Kế hoạch 10234/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính ở cả ba cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc, trong đó:

a) Toàn bộ 100% hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên tất cả các lĩnh vực giảm xuống dưới 1%.

c) 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình của thị xã.

d) 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4 đồng thời được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau bao gồm cả thiết bị di động.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt từ 50% trở lên; tối thiểu tư 50% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ các công chức chuyên môn có thẩm quyền giải quyết, hoặc cơ quan, địa phương có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

e) Triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), trong đó tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI (trên tổng số TTHC công bố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI có phát sinh hồ sơ trong năm) đạt từ 25% trở lên và tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ BCCI (trên tổng số hồ sơ phát sinh trong năm của các TTHC đã được công bố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI) đạt từ 15% trở lên.

g) Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

h) Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trong đó đạt từ 20% hồ sơ chứng thực hiện tử trên tổng số hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính

k) Khai thác và sử dụng hiệu quả Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh: Triển khai việc số hóa, tạo lập, lưu trữ và quản lý kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của xã.

4. Triển khai toàn diện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức xã.

a) 100% vị trí việc làm được rà soát, chuẩn hóa về ngạch

b) Trên 95% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm

5. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ.

Thực hiện quản lý cán bộ, công chức trên Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

6. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Xã Ninh An nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo địa phương, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính.

- 100% văn bản hành chính trong danh mục do UBND tỉnh quy định được gửi, nhận, xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông ba cấp, không gửi kèm văn bản giấy.

- Trang thông tin điện tử xã hoạt động có hiệu quả.

- Giảm tỷ lệ văn bản giấy còn dưới 5%

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội phục vụ qua hệ thống báo cáo của tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo triển khai của tỉnh

8. Triển khai áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 phù hợp theo quy định tỉnh Khánh Hòa; tích hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp cận khai thác và sử dụng dịch vụ công để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử theo hướng dẫn của tỉnh

9. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã đạt tối thiểu 83%

 Trọng tâm cải cách hành chính năm 2022 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Theo phụ lục chi tiết đính kèm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên của UBND xã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức chuyên trách cải cách hành chính, tham mưu UBND xã tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này trong Quý I/2022; tham mưu, giúp UBND xã tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch; tổ chức đôn đốc, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng thông tin.

Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đối với các nội dung trọng điểm gồm: cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính xã.

Tạo mọi điều kiện cho công chức chuyên trách cải cách hành chính, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức chuyên trách công nghệ thông tin tham dự tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham mưu, quản lý cải cách hành chính; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về kiểm soát thủ tục hành chính; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm.

4. Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, tập trung kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất, khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cải cách hành chính.

5. Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về cải cách hành chính, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan vi phạm, để tình trạng yếu kém kéo dài, gây phiền hà, chậm trễ, nhũng nhiễu nhân dân.

6. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính của xã; gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính; lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý.

7. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền về cải cách hành chính để góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương.

8. Bảo đảm sự giám sát chặt chẽ, toàn diện, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đối với quá trình cải cách hành chính.

UBND Xã Ninh An đề nghị toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả toàn bộ nội dung Kế hoạch này./.    

PHỤC LỤC

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ NINH AN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày 10/02/2022 của UBND Xã Ninh An năm 2022)

 

TT

Nhiệm vụ

Kết quả/Sản phẩm đạt được

Tiến độ

Phân công và cách thức thực hiện

I

Công tác chỉ đạo, điều hành

1

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch

Quý I/2022

Công chức Văn phòng-thống kê phụ trách công tác CCHC

2

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Kế hoạch

Quý I/2022

Công chức Văn phòng-thống kê phụ trách công tác CCHC

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC xã năm 2021 và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2022

Kế hoạch,

     Hội nghị tổng kết

Quý I/2022

Văn phòng –thống kê (công chức phụ trách CCHC) tham mưu UBND xã

4

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ cải cách hành chính

Kế hoạch

Quý II/2022

Công chức Văn phòng-thống kê phụ trách công tác CCHC

5

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Xã Ninh An

Kế hoạch

Quý II/2022

Công chức Văn phòng-thống kê phụ trách công tác CCHC

6

Xây dựng ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Kế hoạch

Quý II/2022

Công chức Văn phòng - thống kê phụ trách công tác CCHC tham mưu

7

Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh; đề xuất xây dựng, ban hành Kế hoạch/ Chương trình hành động của Thị ủy triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Báo cáo tổng kết/ Chương trình/ Kế hoạch

Sau khi có hướng dẫn của UBND thị xã

Công chức phụ trách CCHC tham mưu, phối hợp với các ngành liên quan

8

Thực  hiện kiểm tra các nhiệm vụ mà cấp trên giao thông qua phần mềm nhắc việc trên hệ thống E-Office

Danh mục công việc cấp trên giao bị trễ hẹn

Thường xuyên

Công chức Văn phòng - thống kê phụ trách công tác Văn thư

II

Cải cách thể chế

1

Triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch tuyên truyền đề án

Theo tiến độ Kế hoạch thị xã

Công chức Tư pháp-hộ tịch  tham mưu thực hiện

2

Triển khai Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Kế hoạch

Qúy I/2022 hoặc sau khi UBND thị xã triển khai

Công chức Tài chính – kế toán chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan

3

Triển khai Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa

Văn bản triển khai

Trong năm 2022

Công chức Văn phòng thống kê chủ trì phối hợp với các công chức chuyên môn

III

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

1

Tiếp tục rà soát, đề xuất thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính tại cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

- Văn bản triển khai

Theo tiến độ đề ra của thị xã

Công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu triển khai sau khi có văn bản của cấp trên

2

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả rà soát

Trong năm 2022

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC chủ trì phối hợp với các CC có liên quan thực hiện

3

Tiếp tục rà soát, đề xuất ghép các thủ tục hành chính có liên hệ chặt chẽ với nhau để cho phép giải quyết trên một quy trình, bổ sung vào danh mục quy trình trên Phần mềm một cửa điện tử; người dân, tổ chức chỉ nộp hồ sơ một lần để giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu công việc

Báo cáo đề xuất danh mục thủ tục hành chính đề nghị ghép các TTHC

Trong năm 2022

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC chủ trì phối hợp với các CC có liên quan thực hiện

4

Công khai danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 danh mục thủ tục hành chính có phép thanh toán trực tuyến; thực hiện qua bưu chính công ích

Công khai trên cổng thông tin điện tử Xã Ninh An

Thường xuyên

Công chức Văn hóa-xã hội phụ trách công nghệ thông tin chủ trì phối hợp công chức phụ trách CCHC thực hiện

5

Triển khai Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC theo quy định, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, không  để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân

Văn bản triển khai

Trong năm 2022 sau khi UBND thị xã triển khai

Công chức Văn phòng-thống kê tham mưu

6

Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa

Bộ phận Một cửa thực hiện theo quy định

Trong năm 2022

CC Văn hóa – xã hội hướng dẫn, tham mưu

IV

Cải cách tổ chức bộ máy

1

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Xã Ninh An

Văn bản đề nghị

Theo tiến độ triển khai của thị xã

Công chức Văn phòng-thống kê tham mưu UBND xã triển khai

2

Tiếp tục chuẩn hóa vị trí việc làm

95% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm

Trong quý II năm 2022

Công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu triển khai thực hiện

3

Rà soát số liệu, quy mô số hộ gia đình các thôn trên địa bàn xã, báo cáo UBND thị xã để thực hiện việc sắp xếp đối với thôn không đủ điều kiện theo quy định

Văn bản triển khai

Sau khi có văn bản hướng dẫn của thị xã

Công chức Văn phòng-thống kê tham mưu

V

Cải cách chế độ công vụ

1

Tiếp tục triển khai cơ cấu công chức theo Đề án vị trí việc làm

100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm

Trong năm 2022

Công chức phụ trách công tác Nội vụ tham mưu hướng dẫn, đôn đốc.

2

Triển khai Quy chế đào tạo, bồi dưỡng

Văn bản triển khai/quy chế

Trong năm 2022

Công chức phụ trách công tác Nội vụ tham mưu hướng dẫn, đôn đốc.

3

Hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức của tỉnh, sẵn sàng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu phần mềm được cập nhật

Theo tiến độ của thị xã

Công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu

VI

Cải cách tài chính công

1

Tiếp tục triển khai việc nhà nước đặt hàng đối với các sản phẩm dịch vụ công ích

Danh mục dịch vụ Nhà nước đặt hàng các đơn vị được phê duyệt

Thường xuyên

Công chức Tài chính - Kế toán tham mưu UBND xã

VII

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

1

Triển khai sử dụng bộ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết TTHC phục vụ việc số hóa, tạo lập, lưu trữ và quản lý kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Văn bản triển khai

Theo tiến độ thị xã

Công chức phụ trách Công nghệ thông tin tham mưu thực hiện

2

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 song song với việc cải tiến, đổi mới mô hình thực hiện ở xã theo hướng tích hợp điện tử

Tham gia các lớp tập huấn

Trong năm 2022

Công chức phụ trách CCHC phối hợp công chức có liên quan tổ chức thực hiện

3

Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Báo cáo trên hệ thống thông tin của tỉnh

Trong năm 2022

Công chức Văn phòng-thống kê phụ trách Văn thư tham mưu thực hiện

4

Phối hợp nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị trực tuyến của thị xã

Hệ thống được đưa sử dụng

Trong năm 2022

Công chức phụ trách Công nghệ thông tin tham mưu thực hiện

5

Tổ chức triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử (nếu được UBND thị xã chọn thí điểm)

Văn bản triển khai/hình thành các điểm hỗ trợ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các điểm

Thực hiện theo tiến độ được phê duyệt

Công chức phụ trách Công nghệ thông tin, Công chức phụ trách CCHC tham mưu thực hiện

6

Triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Văn bản triển khai

Quý I/2022

Các công chức chuyên môn phối hợp thực hiện

           

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/7/2023 8:27:36 AM

^ V? ??u trang