? QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND

Ninh An, ngày  14 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

 Theo đề nghị của công chức Văn phòng – thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn Xã Ninh An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng – thống kê; các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng HĐND &UBND thị xã (để b/c);

- TT.Đảng ủy, TT.HĐND xã;

- CT và PCT, Ủy viên UBND xã;

- Các ban, ngành;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  

 

Đặng Thiện Nghiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh An, ngày  14 tháng 02 năm 2022

     

                                               KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Xã Ninh An) 

 

 
   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm.

- Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện.

- Huy động sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm)

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 của UBND xã.

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Giao Văn phòng – thống kê xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã) theo quy định.

     2. Các Ban, ngành xã có liên quan, chủ động thực hiện kế hoạch này và có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Văn phòng – thống kê xã để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã.

          3. Tài chính - Kế toán  phối hợp với Văn phòng - thống kê  xã và các ban ngành có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của UBND Xã Ninh An)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

I. Công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC)

1

Công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên trong năm 2022

Các ban, ngành xã

Văn phòng – thống kê xã

Tiếp nhận, giải quyết TTHC phải niêm yết công khai TTHC tại trụ sở tiếp nhận, giải quyết của cơ quan.

Công khai thực hiện theo Điều 14, Điều 15 và Phụ lục 4 Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

2

Công khai TTHC trên trang thông tin điện tử cử xã

Thường xuyên trong năm 2021

Văn phòng – thống kê xã

Các ban, ngành có liên quan xã

TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử cử xã gồm danh mục TTHC đang áp dụng theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, nội dung chi tiết TTHC kèm theo được tích hợp từ cơ sở dử liệu quốc gia về TTHC.

II

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

1

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày  25/6/2021 của UBND thị xã về việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã và Kế hoạch số 1800/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND thị xã về triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thị xã

Trong năm 2022

 

Các công chức chuyên môn

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao theo quy định

2

Tiếp tục rà soát, kiện toàn; bố trí trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 đã được Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung

 

Trong năm 2022

 

Các công chức chuyên môn

Cán bộ đầu mối KSTTHC

  Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định

  Công khai số điện thoại Bộ phận Một cửa tại mặt sau giấy biên nhận và trả kết quả theo phụ lục 1

  Công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử xã: Họ tên, chức danh, số điện thoại người đứng đầu Bộ phận Một cửa; họ tên, chức danh, số điện thoại của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

  Bố trí trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa theo đúng quy định

3

Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với các TTHC đủ điều kiện theo quy định

Trong năm 2022

 

Các công chức chuyên môn

Cán bộ đầu mối KSTTHC

100% TTHC đủ điều kiện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

4

Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng nội dung quy định về TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; không được quy định thêm bất kỳ nội dung nào khác về TTHC ngoài những quy định đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính có quy định.

Trong quá trình thực hiện TTHC phát hiện những TTHC đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được công bố, công khai hoặc được công bố, công khai nhưng chưa đầy đủ, chính xác nội dung quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã hết hiệu lực thi hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ nhưng vẫn được đăng tải công khai hoặc không đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp thì tổng hợp báo cáo UBND thị xã

Trong năm 2022

Cán bộ, công chức chuyên môn

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Giải quyết TTHC theo đúng nội dung quy định về TTHC, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý

5

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh

Trong năm 2022

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Đạt tỷ lệ được giao trong năm 2022

6

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Trong năm 2022

CC tư pháp-hộ tịch

 

Đạt tỷ lệ từ 20% hồ sơ chứng thực điện tử trở lên

7

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc qua

Trong năm 2022

CC chuyên môn

CC phụ trách CCHC xã

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 15% trở lên

8

Tổ chức đánh giá nội bộ của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC

Trong năm 2022

CC chuyên môn

CC phụ trách CCHC xã

Hàng quý phải tổ chức đánh giá và có báo cáo

9

Tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá, chỉ đạo, điều hành chất lượng giải quyết TTHC theo hướng dẫn Văn phòng Chính phủ

Trong năm 2022

Công chức chuyên môn

Công chức KSTTHC

Kết quả đánh giá được công khai

III. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Kiểm tra nội bộ việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các công chức chuyên môn theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong năm 2022

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Các công chức chuyên môn

Làm việc trực tiếp các công chức chuyên môn.

2

Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã và những vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính

Thường xuyên

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Các công chức chuyên môn

Lập kế hoạch kiểm tra và Các báo cáo công tác

3

Cập nhật, đăng tải các văn bản về kiểm tra TTHC đã được công bố trên trang thông tin điện tử Xã Ninh An

Thường xuyên

Cán bộ KSTTHC

CC công nghệ thông tin

Các văn bản được cập nhật và công bố đầy đủ

IV.

 Rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC

1

Rà soát, đơn giản hóa trọng tâm năm 2022

1.1

Tiến hành rà soát TTHC theo danh mục đính kèm

Trong Quý I

và Quý II năm 2022

Các công chức chuyên môn

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

Báo cáo rà soát và đề xuất ít nhất 01 phương án đơn giản hóa TTHC gửi Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ninh Hòa. Việc đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017

1.2

Trong quá trình giải quyết TTHC phát hiện quy định TTHC bất cập, vướng mắc báo cáo UBND xã để báo cáo UBND thị xã (thông qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã)

Thực hiện thường xuyên

Các công chức chuyên môn

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

Kế hoạch rà soát gửi Văn phòng HĐND và UBND thị xã

1.3

Gửi kết quả rà soát đơn giản hóa TTHC cho UBND thị xã (thông qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã)

Trước ngày 15/7/2022

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

 

Báo cáo kết quả rà soát đơn giản hóa TTHC

2

Rà soát, đề xuất liên thông nhóm TTHC các cấp

Thường xuyên

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

 

Văn bản rà soát, đề xuất thí điểm liên thông nhóm TTHC tại các cấp chính quyền

V

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính

Thường xuyên

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Các cán bộ, công chức

Đảm bảo các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC và thực hiện TTHC được xử lý kịp thời và đúng thẩm quyền theo qui định.

 

2

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

Thường xuyên

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Bộ phận VP

Công khai tiếp nhận, giải quyết TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại trụ sở UBND xã và Bộ phận một cửa của xã.

3

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính Phủ

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

Công chức phụ trách Công nghệ thông tin

Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

Kết quả phản ánh kiến nghị của công dân được công khai theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính Phủ

VI.

Công tác truyền thông, tuyên truyền, hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Huy động các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia rà soát, đánh giá các quy định về TTHC.

Theo kế hoạch

Cán bộ đầu mối KSTTHC

Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo yêu cầu của kế hoạch rà soát.

2

Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã

Trong năm 2022

Các cán bộ, công chức

Cán bộ đầu mối KSTTHC, Đài truyền thanh và Công chức phụ trách công nghệ thông tin

 

3

Tổ chức thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công tỉnh, thanh toán trực tuyến đất đai trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Trong năm 2022

Các cán bộ, công chức

Cán bộ đầu mối KSTTHC, Đài truyền thanh và Công chức phụ trách công nghệ thông tin

 

4

Tham gia tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Trong năm 2022

Các cán bộ, công chức

Cán bộ đầu mối KSTTHC, Đài truyền thanh và Công chức phụ trách công nghệ thông tin

 

5

Tuyên truyền hỗ trợ người dân khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Hàng quý

Công chức phụ trách công nghệ thông tin,Cán bộ

đầu mối KSTTHC

5

Tuyên truyền hỗ trợ người dân khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

VII

Chế độ báo cáo

1

Các ban, ngành thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trong năm 2022

Các ban, ngành

Văn phòng – thống kê xã

Hoàn thành báo cáo định kỳ về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC gửi Văn phòng – thống kê xã tổng hợp theo dõi đúng thời hạn quy định.

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2023 12:49:52 AM

^ V? ??u trang