? QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022 | UBND Xã Ninh An | ubnd-xa-ninh-an
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ-UBND

Ninh An, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền

cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH AN

 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND xã về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND Xã Ninh An về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã năm 2022;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê Xã Ninh An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022.

Điều 2. Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ninh An đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ninh An; các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND thị xã;

- Phòng Nội vụ;

- TT. Đảng ủy; TT.HĐND xã;

- CT và các PCT.UBND xã;

- UBMTTQVN xã, các Đoàn thể xã;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

    Đặng Thiện Nghiêm

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của UBND xã Ninh An)

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch cải cách hành chính Xã Ninh An năm 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022 và theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh An lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân xã Ninh An ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 với những trọng tâm sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục củng cố, tăng cường sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính nhà nước tại xã.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên được tuyên truyền, phổ biến và nắm chắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tình hình và kết quả cải cách hành chính nhà nước của tỉnh, của thị xã, của địa phương; nắm chắc và hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến, các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của xã.

- Góp phần cải thiện thứ bậc, xếp hạng các chỉ số đánh giá của thị xã, của xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền trên địa bàn xã, xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, theo phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát dân”.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai tuyên truyền cải cách hành chính các cấp, ngành; kết hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của cấp ủy Đảng các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức hội, hiệp hội.

- Các nội dung trọng tâm tuyên truyền được thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục, thống nhất, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm, thực tiễn ở địa phương gắn với đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, kênh tuyên truyền.

- Bám sát phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp” theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

  II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN THỐNG NHẤT

  Năm 2022, tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả tích cực đạt được trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; trên Cổng dịch vụ công quốc gia; các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; phát huy tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

1. Nội dung tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, thị xã và của địa phương; những kết quả cải cách hành chính nổi bật của Trung ương, của tỉnh và của thị xã giai đoạn 2011-2020 và năm 2021.

- Tuyên truyền mục tiêu, nội dung trọng tâm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ), Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-230 (ban hành kèm theo Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh), Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh), Chương trình cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thị xã), Kế hoạch cải cách hành chính của thị xã, của Xã Ninh An năm 2022.

- Tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện; quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tin về cơ cấu Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan tổ chức đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế theo chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

- Thông tin về các mô hình, cơ chế đang được thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức, người lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, giải pháp tích cực góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương.

- Kết quả các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số mức độ hài lòng (SIPAS); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX). Các Chỉ số đánh giá đối với thị xã: chỉ số mức độ hài lòng (SIPAS), chỉ số Cải cách hành chính thị xã (PAR-INDEX); các Chỉ số đánh giá được công bố đối với tỉnh, thị xã và địa phương trong năm 2021.

- Các nội dung khác do cơ quan, đơn vị nghiên cứu, lựa chọn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Nội dung tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính xã; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Các quy hoạch, kế hoạch (nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022), dự án đầu tư; quy định, chính sách quản lý có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; các chương trình an sinh, phúc lợi, trật tự xã hội, môi trường của thị xã và của địa phương.

- Các nội dung thông tin liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức, đơn vị hành chính để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và liên hệ công việc thuận lợi.

- Các thông tin, thông báo khác liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu.

- Các kênh, địa chỉ tiếp nhận; kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng.

- Những nỗ lực, giải pháp của chính quyền các cấp về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần ổn định đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Hình thức thông tin, tuyên truyền

Căn cứ theo nhóm đối tượng tại khoản 1 và khoản 2, mục II Kế hoạch này, đặc điểm và thực tiễn của địa phương, UBND Xã Ninh An nghiên cứu lựa chọn một hoặc kết hợp các hình thức đảm bảo phù hợp với nội dung cần tuyên truyền.

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nội bộ về cải cách hành chính

- Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, lồng ghép giới thiệu, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả trọng tâm về cải cách hành chính của tỉnh, thị xã và của địa phương.

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đảng viên về công tác cải cách hành chính, tối ưu hóa kết quả quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân.

b) Tổ chức khảo sát, rà soát, thu thập ý kiến của cộng đồng và người dân chủ động nắm bắt, dự toán tình hình biến động chung để xây dựng giải pháp phát triển phù hợp, tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là đối với các lĩnh vực; đất đai, xây dựng, quy hoạch, đăng ký kinh doanh, đầu tư, hộ tịch, hộ khẩu, cư trú….

c) Tuyên truyền tại Bộ phận một cửa của xã

- Tuyên truyền các nội dung trọng tâm, giải pháp, chính sách mới, tuyên truyền về thủ tục, quy trình, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4, các nội dung liên quan trên màn hình điện tử LED, niêm yết tại Bộ phận một cửa xã.

- Giới thiệu các phương châm, khẩu hiệu của địa phương, tuyên truyền khẩu hiệu “Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - Một địa chỉ - Có tất cả (https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/)”; “Nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19”...

- Các kênh, địa chỉ, đường dây nóng tiếp nhận, thông tin kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.

d) Tuyên truyền cổ động trực quan

- Tuyên truyền các nội dung về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4  trên màn hình điện tử LED, niêm yết tại Bộ phận một cửa xã.

- Lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, các cuộc thi có liên quan.

- Kết hợp phát tờ gấp truyền thông cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, tuyên truyền cải cách hành chính trong tổ chức Hội nghị, hội thảo, hoạt động, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thu hút sự chú ý, tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

đ) Tuyên truyền qua trang thông tin điện tử

- Thực hiện đăng tải các văn bản cải cách hành chính của cấp trên và của cơ quan trên trang thông tin điện tử ngay sau khi ban hành. Rà soát, nâng cao chất lượng chuyên mục cải cách hành chính của địa phương.

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, người lao động quan tâm, truyền thông hiệu quả Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn), tạo liên kết trên trang thông tin điện tử xã: Cổng Thông tin điện tử tỉnh (khanhhoa.gov.vn), Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh (cchc.khanhhoa.gov.vn); Cổng Thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (địa chỉ: hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn), Cổng thông tin điện tử thị xã (ninhhoa.khanhhoa.gov.vn), trang thông tin điện tử UBND xã (ninhan.ninhhoa.gov.vn).

- Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định. Thực hiện nhiều biện pháp  cụ thể, thiết thực đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ trực tuyến mọi lúc mọi nơi trên các phương tiện khác nhau.

e) Tuyên truyền qua các cơ quan thông tấn báo chí

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các phóng sự, bài viết hoặc chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính; chủ động thông tin cho các cơ quan báo chí để hỗ trợ tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp về cải cách hành chính của chính quyền.

-  Thường xuyên phổ biến, thông tin tin, bài về cải cách hành chính để phát trên hệ thống đài truyền thanh địa phương.

- Chủ động cung cấp tin, bài, tài liệu, trả lời phỏng vấn khi có đề nghị của các cơ quan thông tấn, báo chí theo quy định hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

- Tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với các cơ quan nhà nước theo quy định.

g) Sử dụng mạng xã hội, mạng di động, đặt hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tuyên truyền

- Khuyến khích nghiên cứu xây dựng, thiết kế mô hình đồ họa trực tuyến tuyên truyền công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính của địa phương.

- Phát các TVC, video graphic, lồng ghép đăng tải thông tin cải cách hành chính trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo...các cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có) theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu, tham khảo nhân rộng một số Fanpage có lồng ghép nội dung tuyên truyền về thủ tục hành chính, về việc tiếp nhận thông tin, xử lý và giải đáp nhanh chóng thắc mắc của người dân, đối tượng thực hiện thủ tục (như trang Zalo Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an xã Ninh Hưng, Fanpage Quê hương Ninh Hòa, ...).

- Nghiên cứu đặt hàng, phối hợp đơn vị tư vấn triển khai truyền thông hiệu quả về dịch vụ hành chính công trực tuyến của thị xã, của xã, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến.

h) Đề nghị kết hợp quán triệt, tuyên truyền trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu của cơ quan

- Đề nghị cấp ủy đảng phối hợp chính quyền nghiên cứu, lựa chọn và xác định nội dung trọng tâm, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong các buổi làm việc, tiếp xúc người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu kết hợp hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thị ủy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh thực hiện thống nhất các nội dung tuyên truyền tại mục II Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân xã phân công các cơ quan chủ trì thực hiện một số hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính trọng điểm như sau:

- Nhiệm vụ trọng điểm tại phụ lục theo Kế hoạch.

- Các nhiệm vụ phát sinh hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền sẽ được bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện

IV. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI

1. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức truy cập thường xuyên website https://cchc.khanhhoa.gov.vn; ninhhoa.khanhhoa.gov.vn.

- Nghiên cứu, đề xuất UBND xã mô hình, sáng kiến, giải pháp hoặc cách làm mới trong cải cách hành chính hoặc xây dựng và áp dụng tại cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của xã.

- Định kỳ hàng tháng (trước ngày 20), công chức chuyên môn gửi tin, bài về kết quả, hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giới thiệu điển hình tiêu biểu thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục, tham mưu cải cách hành chính của địa phương về Văn phòng UBND Xã Ninh An tổng hợp.

1.  Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách công tác cải cách hành chính

- Chịu trách nhiệm tham mưu triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai kế hoạch này.

- Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có liên quan để tham mưu UBND xã thông tin kịp thời về tình hình, kết quả cải cách hành chính, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

-  Tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; tích cực phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí để triển khai đồng bộ các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

 - Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu, đề xuất mở rộng hình thức công khai và nâng cao chất lượng công khai minh bạch các thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thực hiện va giám sát hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính.

2.  Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách công tác Nội vụ: Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tuyên truyền về công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ.

3. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Công nghệ thông tin

- Tham mưu triển khai công tác truyền thông về Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, truyền thông thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử.

- Phối hợp, hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động cơ quan truyền thông, quảng bá mạnh về thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua bưu chính công ích năm 2022.

- Thực hiện truyền thông xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền cải cách hành chính trên đài truyền thanh; đổi mới nội dung, cách thức thực hiện chuyên mục cải cách hành chính đang thực hiện.

- Tham mưu giúp UBND xã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền trên địa bàn xã; tăng cường các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: thông tin trên trang thông tin điện tử xã, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách pháp luật của xã, điểm bưu điện văn hóa xã, tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động ở cơ sở...theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Tuyên truyền cải cải cách hành chính trên hệ thống đài truyền thanh; đổi mới nội dung, cách thức thực hiện chuyên mục cải cách hành chính đang thực hiện.

- Tiếp tục quảng bá Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia, những nỗ lực, giải pháp trong công tác cải cách hành chính góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng khôi phục, phát triển kinh tế xã hội của thị xã, địa phương gắn liền với công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 trên hệ thống đài truyền thanh xã.

- Chú trọng tuyên truyền, phản ánh các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của địa phương để đề xuất nhân rộng; tuyên truyền mạnh mẽ nổ lực của UBND thị xã, của địa phương trong việc đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

4. Công chức Tư pháp-hộ tịch

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tuyên truyền về lĩnh vực cải cách thể chế, gắn tuyên truyền cải cách hành chính với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Công chức Văn hóa – Xã hội, Địa chính - Xây dựng - Đô thị  và Môi trường

- Tiếp tục công khai kịp thời, đầy đủ quy định, chính sách, hoạt động ngành, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận khi có nhu cầu.

- Tăng cường tuyên truyền cơ chế, chính sách, quy định mới, việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

6. Công chức Tài chính – Kế toán: Chủ trì, phối hợp với các ngành chuyên môn tuyên truyền về lĩnh vực cải cách tài chính công.

7. Đề nghị UBMTTQVN xã, các tổ chức chính trị - xã hội của xã

Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính khi xây dựng kế hoạch, giải pháp để cải cách, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để chủ động, tích cực phối hợp, tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

8. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

- Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên trong cải cách hành chính, tích cực tham gia tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

- Tuyên truyền kịp thời, thường xuyên đăng tải tin, bài cải cách hành chính (từ nguồn Website, Fanpage Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử thị xã...) đến đoàn viên thanh niên, hỗ trợ thông tin, tuyền truyền cải cách hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua các trang thông tin của Đoàn xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách công tác cải cách hành chính

- Nghiên cứu xây dựng, tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan và triển khai hướng dẫn tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch trong cơ quan. Trong đó nêu rõ: (1) nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền năm 2022; (2) hình thức tuyên truyền; (3) thời gian thực hiện; (4) phân công chủ trì, phối hợp hoặc cách thức triển khai; (5) kinh phí dự kiến thực hiện (có thể nghiên cứu kết hợp, lồng ghép trong nội dung các kế hoạch liên quan).

- Tham mưu UBND xã củng cố, kiện toàn và nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác cải cách hành chính; bố trí các nguồn lực, phương tiện thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trong ngân sách cấp cho cơ quan theo phân cấp; đồng thời có biện pháp huy động các nguồn kinh phí để hỗ trợ công tác tuyên truyền.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để cung cấp thông tin về hoạt động cải cách hành chính có liên quan đến địa phương mình.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định, đề xuất kinh phí thực hiện, hỗ trợ chi cho các hoạt động tuyên truyền trọng điểm của xã. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi cho hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ Tài chính, các quy định, hướng dẫn liên quan.

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, phân công và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác tuyên truyền với ý nghĩa là giải pháp trọng tâm của quản lý cải cách hành chính, báo cáo cụ thể tiến độ, kết quả triển khai trong báo cáo định kỳ cải cách hành chính (mục công tác chỉ đạo, điều hành).

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính của địa phương, thường xuyên nắm tình hình để có biện pháp quyết liệt, kịp thời; tạo chuyển biến rõ rệt ở cơ sở.

2. Đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chính quyền trong việc triển khai Kế hoạch; góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính xã Ninh An năm 2022. Đồng thời đề nghị Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể tăng cường sự gắn kết với Chính quyền  nhằm đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính. Phát huy tinh thần cán bộ “dám nghĩ dám làm dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực hiện phương châm “suy nghĩ chín, tư tưởng thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, xác định trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt việc nấy và thực hiện đồng bộ, hiệu quả “05 hóa trong cơ chế vận hành (hạt nhân lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động).

Ủy ban nhân dân xã Ninh An đề nghị các các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả toàn bộ nội dung Kế hoạch./.

PHỤC LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG ĐIỂM

XÃ NINH AN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của UBND xã Ninh An)

 

Stt

Nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền

Hình thức

tuyên truyền

Phân công

và cách thức thực hiện

Tiến độ

1

- Tuyên truyền mục tiêu, nội dung trọng tâm Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ), Chương trình CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-230 (ban hành kèm theo Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh), Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh), Chương trình CCHC thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thị xã), Kế hoạch CCHC của thị xã năm 2022.

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, thị xã và địa phương; những kết quả CCHC nổi bật của Trung ương, của tỉnh và của thị xã giai đoạn 2011-2020 và năm 2021.

- Kết hợp tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp

Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu UBND xã

Thường xuyên trong năm

2

Quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình CCHC xã giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC của xã năm 2022

- Hội nghị tổng kết, Thông báo kết luận

Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu UBND xã

Quý I/2022

3

Triển khai tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền CCHC trong các nhiệm vụ, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

- Hội nghị triển khai

- Kế hoạch, văn bản chỉ đạo

Công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu UBND xã

Theo tiến độ kế hoạch

4

Phổ biến, quán triệt thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 773/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh khánh Hòa giai đoạn 2022

- Kết hợp tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp

Công chức Tài chính – Kế toán tham mưu UBND xã triển khai

Trong năm 2022

5

Tăng cường xây dựng, gửi tin bài về công tác CCHC, kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan để đăng tải trên cổng thông tin thị xã, trang thông tin điện tử xã

Tin bài cải cách hành chính

Công chức chuyên môn tham mưu

Định kỳ hàng tháng

6

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến về tình hình kết quả rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan đơn vị thuộc thị xã, về các kỳ thi tuyển công chức viên chức của thị xã năm 2022

- Kết hợp tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp

Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu UBND xã triển khai

Theo kế hoạch của thị xã

7

Phối hợp truyền thông xây dựng Chính quyền điện tử, Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa; truyền thông về việc triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử

- Kết hợp tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp

Công chức Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND xã triển khai

Trong năm 2022

8

Tổ chức các buổi giới thiệu, tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến; cách thức nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

- Hội nghị triển khai

- Kế hoạch, văn bản chỉ đạo

Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu UBND xã triển khai

Trong năm 2022

9

Triển khai các giải pháp nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, nâng cao chất lượng giải quyết các đề xuất kiến nghị của người dân

Thông qua tiếp dân định kỳ, các buổi làm việc, tiếp xúc cử tri

Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu UBND xã triển khai

Thường xuyên trong năm

10

Quán triệt và triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2022-2025

- Văn bản triển khai, kế hoạch

- Kết hợp tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp

Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu UBND xã triển khai

Theo kế hoạch của thị xã

11

Tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Kết hợp tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp

Công chức Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND xã triển khai

Thường xuyên trong năm

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Trung tâm dịch vụ Hành chính côngdịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/26/2023 12:50:18 AM

^ V? ??u trang