Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định ISO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                                                                        

Công  bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND Xã Ninh An phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh An


(Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 17/7/2020

 của Chủ tịch UBND xã Ninh An)

 

 

 Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

 

 

 

 

 

Ninh An, ngày 17 tháng 7 năm 2020

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Quốc Chí

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /QĐ-UBND

Ninh An, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

                                               

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NINH AN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chinh phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISo 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO và Văn phòng-Thống kê xã Ninh An.

 
QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã Ninh An theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

          Điều 3. Văn phòng-Thống kê xã; các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch UBND xã Ninh An./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

-  Sở KH&CN (VBĐT);

- UBND thị xã (VBĐT);

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, Thư ký ISO.

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Quốc Chí

 

 

 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ NINH AN ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

 (Kèm theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND ngày 17/7/2020

của Chủ tịch UBND xã Ninh An)

 

TT

Tên văn bản tài liệu

Mã quản lý

 
 

QUY TRÌNH HỆ THỐNG

 

 1.  

Sổ tay chất lượng

STCL

 

 1.  

Chính sách chất lượng

CSCL

 

 1.  

Mục tiêu chất lượng

MTCL

 

 1.  

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

KH-MTCL

 

 1.  

Quy trình hành động khắc phục

QT-KP

 

 1.  

Quy trình hành động phòng ngừa

QT-PN

 

 1.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-KSHS

 

 1.  

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-KSTL

 

 1.  

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT-KPH

 

 1.  

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-ĐGNB

 

 1.  

Quy trình xem xét của lãnh đạo

QT-XXLĐ

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 1.  

Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bảo gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

QT-LĐTBXH-01

 

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QT-LĐTBXH-02

 

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QT-LĐTBXH-03

 

 1.  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

QT-LĐTBXH-04

 

 1.  

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

QT-LĐTBXH-05

 

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại công đồng

QT-LĐTBXH-06

 

 1.  

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

QT-LĐTBXH-07

 

 1.  

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ.

QT-LĐTBXH-08

 

 1.  

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

QT-LĐTBXH-09

 

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

QT-LĐTBXH-10

 

 1.  

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

QT-LĐTBXH-11

 

 1.  

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

QT-LĐTBXH-12

 

 1.  

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

QT-LĐTBXH-13

 

 1.  

Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

QT-LĐTBXH-14

 

 1.  

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

QT-LĐTBXH-15

 

 1.  

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

QT-LĐTBXH-16

 

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

QT-LĐTBXH-17

 

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

QT-LĐTBXH-18

 

 1.  

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

QT-LĐTBXH-19

 

 1.  

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

QT-LĐTBXH-20

 

 1.  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

QT-LĐTBXH-21

 

 1.  

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

QT-LĐTBXH-22

 

 1.  

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

QT-LĐTBXH-23

 

 1.  

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

QT-LĐTBXH-24

 

 1.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

QT-LĐTBXH-25

 

 1.  

Thủ tục hưởng mai tang phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

QT-LĐTBXH-26

 

 1.  

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

QT-LĐTBXH-27

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

QT-LĐTBXH-28

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

QT-LĐTBXH-29

 

 1.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QT-LĐTBXH-30

 

 1.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QT-LĐTBXH-31

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

QT-LĐTBXH-32

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

QT-LĐTBXH-33

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp để cách mạng

QT-LĐTBXH-34

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

QT-LĐTBXH-35

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

QT-LĐTBXH-36

 

 1.  

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp để cách mạng đã chết

QT-LĐTBXH-37

 

 1.  

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

QT-LĐTBXH-38

 

 1.  

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

QT-LĐTBXH-39

 

 1.  

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

QT-LĐTBXH-40

 

 1.  

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

QT-LĐTBXH-41

 

 1.  

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

QT-LĐTBXH-42

 

 1.  

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

QT-LĐTBXH-43

 

 1.  

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch hồi đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QT-LĐTBXH-44

 

 1.  

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

QT-LĐTBXH-45

 

 1.  

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

QT-LĐTBXH-46

 

LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP BHYT

 

 

 

 1.  

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT-LTTP-47

 

 1.  

Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT-LTTP-48

 

 1.  

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

QT-LTTP-49

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 1.  

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

QT-ĐĐ-50

 

 1.  

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

QT-ĐĐ-51

 

 1.  

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận.

QT-ĐĐ-52

 

 1.  

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

QT-ĐĐ-53

 

 1.  

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

QT-ĐĐ-54

 

 1.  

Hòa giải tranh chấp đất đai

QT-ĐĐ-55

 

 1.  

Kiểm tra, xác nhận thông tin về đất đai

QT-ĐĐ-56

 

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG

 

 1.  

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT-BT-57

 

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

 1.  

Cấp bản sao từ sổ gốc

QT-TP-58

 

 1.  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QT-TP-59

 

 1.  

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

QT-TP-60

 

 1.  

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QT-TP-61

 

 1.  

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

QT-TP-62

 

 1.  

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT-TP-63

 

 1.  

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-64

 

 1.  

Chứng thực di chúc

QT-TP-65

 

 1.  

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QT-TP-66

 

 1.  

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-67

 

 1.  

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-68

 

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

 1.  

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-69

 

 1.  

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-70

 

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

 1.  

Đăng ký khai sinh   

QT-TP-71

 

 1.  

Đăng ký kết hôn

QT-TP-72

 

 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-73

 

 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-74

 

 1.  

Đăng ký khai tử

QT-TP-75

 

 1.  

Đăng ký giám hộ

QT-TP-76

 

 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

QT-TP-77

 

 1.  

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi;  bổ sung hộ tịch

QT-TP-78

 

 1.  

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QT-TP-79

 

 1.  

Đăng ký lại khai sinh

QT-TP-80

 

 1.  

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QT-TP-81

 

 1.  

Đăng ký lại kết hôn

QT-TP-82

 

 1.  

Đăng ký lại khai tử

QT-TP-83

 

 1.  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

QT-TP-84

 

 1.  

Đăng ký khai sinh lưu động

QT-TP-85

 

 1.  

Đăng ký kết hôn lưu động

QT-TP-86

 

 1.  

Đăng ký khai tử lưu động

QT-TP-87

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 

 1.  

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

QT-GTĐTNĐ-88

 

 1.  

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

QT-GTĐTNĐ-89

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

QT-GTĐTNĐ-90

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

QT-GTĐTNĐ-91

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT-GTĐTNĐ-92

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

QT-GTĐTNĐ-93

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

QT-GTĐTNĐ-94

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

QT-GTĐTNĐ-95

 

 1.  

Xóa đăng ký phương tiện

QT-GTĐTNĐ-96

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 1.  

Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng, phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

QT-NN-97

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND xã

QT-NN-98

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND xã

QT-NN-99

 

 1.  

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

QT-NN-100

 

 1.  

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

QT-NN-101

 

 1.  

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

QT-NN-102

 

 1.  

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

QT-NN-103

 

 1.  

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

QT-NN-104

 

 1.  

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

QT-NN-105

 

 1.  

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

QT-NN-106

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 1. 1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến 1.000 bản

QT-VHTTDL-107

 

 1. 2

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QT-VHTTDL-108

 

 1. 3

Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

QT-VHTTDL-109

 

 1.  

Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa

QT-VHTTDL-110

 

 1.  

Thông báo tổ chức lễ hội

QT-VHTTDL-111

 

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 1.  

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

QT-YT-112

 

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

 1.  

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

QT-MT-113

 

 1.  

Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

QT-MT-114

 

 1.  

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích

QT-MT-115

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 1.  

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

QT-NV-116

 

 1.  

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

QT-NV-117

 

 1.  

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-NV-118

 

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT-NV-119

 

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

QT-NV-120

 

 1.  

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-NV-121

 

 1.  

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

QT-NV-122

 

 1.  

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

QT-NV-123

 

 1.  

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

QT-NV-124

 

 1.  

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

QT-NV-125

 

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

QT-NV-126

 

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

QT-NV-127

 

 1.  

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

QT-NV-128

 

 1.  

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QT-NV-129

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 1.  

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT-GDĐT-130

 

 1.  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

QT-GDĐT-131

 

 1.  

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT-GDĐT-132

 

 1.  

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

QT-GDĐT-133

 

 1.  

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QT-GDĐT-134

 

LĨNH VỰC DÂN TỘC

 

 1.  

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QT-DT-135

 

 1.  

Kiểm tra, rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín

QT-DT-136

 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 1.  

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

QT-KHĐT-137

 

 1.  

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

QT-KHĐT-138

 

 1.  

Thành lập và hoạt động của các tổ hợp tác

QT-KHĐT-139

 

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

 1.  

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

QT-PBGDPL-140

 

 1.  

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

QT-PBGDPL-141

 

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

 1. 1

Tiếp công dân tại cấp xã

QT-KNTC-142

 

 1.  

Xử lý đơn tại cấp xã

QT-KNTC-143

 

 1.  

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

QT-KNTC-144

 

 1.  

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

QT-KNTC-145

 

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

 

 1.  

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

QT-PCTN-146

 

 1.  

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

QT-PCTN-147

 

 1.  

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

QT-PCTN-148

 

 1.  

Thủ tục thực hiện việc giải trình

QT-PCTN-149

 

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 1.  

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại Gia đình

QT-TNXH-150

 

 1.  

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

QT-TNXH-151

 

LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ

 

 1. 1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

QT-TPHG-152

 

 1. 2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

QT-TPHG-153

 

 1. 3

Thủ tục thôi làm  hòa giải viên

QT-TPHG-154

 

 1.  

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

QT-TPHG-155

 

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

 

 1.  

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

QT-PCTT-156

 

 1.  

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

QT-PCTT-157

 

 1.  

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

QT-PCTT-158

 

LĨNH VỰC BẢO HIỂM

 

 1.  

Thủ tục phê duyệt đối tượng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

QT-BH-159

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
7wBM7
6/29/2021 12:04:18 PM

SH9vnv https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

EGMzFA
7/23/2021 7:07:10 AM

write my essays writemypaper.online

dp0hD
8/3/2021 11:11:50 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

lxEA2
8/3/2021 11:21:32 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

MIFoEw
8/12/2021 8:21:28 AM

How much were you paid in your last job? http://porntubereview.online youporn Ecommerce is one of the five pillars of the Superdry strategy. The others include expanding the UK and European standalone retail estate, expanding overseas through franchising, widening the product range and developing an efficient operations infrastructure. The company currently has 330 outlets worldwide, of which it owns 113 and 142 are franchises.

7Bcbz
8/12/2021 8:21:35 AM

What's the current interest rate for personal loans? http://tuberating.online tiava "What readers of the CIA study will find is that CIA testsits U-2 and A-12 reconnaissance aircraft at the site in Nevadasometimes referred to as 'Area 51,'" CIA spokesman Edward Pricesaid. "What readers won't find are any references to aliens orother conspiracy theories best left to the realm of sciencefiction."

jFVOXI
8/12/2021 8:21:41 AM

I'm doing an internship http://tuberating.online yuvutu "The states and industry groups trying to block EPA from curbing carbon pollution under the Clean Air Act are on a long losing streak," said David Doniger, climate policy director for the Natural Resources Defense Council.

VOm8OH
8/12/2021 8:21:48 AM

We went to university together http://porntuberating.online xhamster He was charged with the original 12 counts on August 15 as part of Operation Yewtree, the police investigation prompted by the Jimmy Savile abuse scandal, but the accusations against Travis have no connection to the disgraced television presenter.

tRGwK
8/12/2021 8:21:55 AM

Gloomy tales http://porntubehub.online pornhd Arriving home after a 2-3 road trip, the Nationals pointed toward the Atlanta Braves, another first-place team riding a 10-game win streak. This series was marked as the biggest of the season because it was against the divisional foe who had a 12 1/2 game lead on the Nationals. A sweep was almost mandatory.

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 10:40:29 AM

 
 
 
 
Thiết kế website 
^ Về đầu trang