Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Về việc cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo

Về việc cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo
Về việc cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH AN

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /UBND

Ninh An, ngày  14  tháng 9 năm 2021

Về việc cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của xã trong năm 2021 và những

năm tiếp theo

 

 

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, công chức và người hoạt động không

chuyên trách thuộc UBND xã Ninh An.

 

Thực hiện Công văn số 3420/UBND-NV ngày 27/8/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC của thị xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vẫn còn tồn tại, hạn chế như: vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 chưa đạt chỉ tiêu giao, bên cạnh đó một số ngành tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực chưa đạt hiệu quả cao… Để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, tiến tới cải thiện được vị trí, xếp hạng cải cách hành chính của xã Ninh An trong năm 2021 và những năm tiếp theo, UBND xã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, không chuyên trách quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tiếp tục thực hiện ngiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Tiếp tục sử dụng kết quả xếp hạng cải cách hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng năm để phục vụ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, không chuyên trách trong cơ quan.

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc và quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, bổ sung hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn phải thông báo xin lỗi khách hàng và hẹn lại rõ ràng thời gian trả kết quả theo đúng quy định, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ, chất lượng ngày càng cao với phương châm “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”.

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải đổi mới phong cách, tác phong, thái độ làm việc gắn với tư duy sáng tạo, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm.

2. Đẩy mạnh thực hiện 06 nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh Hoà và xã Ninh An đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người dân để giúp họ nâng cao nhận thức, ghi nhận và đánh giá đúng những nỗ lực, kết quả cải cách hành chính của xã Ninh An.

Phấn đấu giảm hồ sơ trễ hẹn, tiến tới 100% hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện văn bản điện tử, thực hiện các giải pháp truyền thông, hỗ trợ tích cực để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến theo danh mục được UBND tỉnh công bố.

Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng tiến độ kế hoạch được duyệt.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm mục tiêu sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh An phải đạt trên 81%. Thực hiện nghiêm văn hóa công sở theo nguyên tắc “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) khi giao tiếp, giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, không chuyên trách.

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; kiến nghị cấp trên loại bỏ các thủ tục, thành phần hồ sơ không cần thiết, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, công khai các quy định thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức được tiếp cận dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo người dân, tổ chức thực sự hài lòng về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Phân công thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

Các ban ngành được giao tham mưu triển khai các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính có liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính phải rà soát, tham mưu UBND xã các giải pháp thực hiện đảm bảo đạt từ 85% trở lên so với điểm chuẩn của tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính do mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước UBND xã về kết quả tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính do mình phụ trách.

Các ngành có hồ sơ trễ hạn trong 9 tháng đầu năm phải phân tích, đánh giá làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trễ hạn hồ sơ để tham mưu UBND xã các giải pháp khắc phục, hạn chế hồ sơ trễ hạn.

Tài chính – kế toán có trách nhiệm đôn đốc các ngành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã phân công tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

Công chức Văn hóa – xã hội (Phụ trách Văn hóa - Thông tin): tham mưu UBND xã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xử lý công việc.

Công chức Văn phòng – thống kê (phụ trách CCHC):

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Hàng tháng, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho UBND xã được biết và xem xét xử lý. Đối với các hồ sơ trễ hạn thuộc trách nhiệm của ngành nào hoặc do lỗi của hệ thống thì phải tham mưu cho UBND xã báo cáo và giải trình với các cơ quan chức năng của thị xã xem xét.

- Phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền công tác cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND xã tình hình, kết quả thực hiện nội dung Công văn này trước ngày 25/10/2021 để báo cáo UBND thị xã.

UBND xã Ninh An yêu cầu các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thị xã (VBĐT);

- TT. Đảng ủy, HĐND (để báo cáo);

- CT, PCT. UBND xã (chỉ đạo);

- CBCC, KCT và NLĐ cơ quan (thực hiện);

- Trang thông tin điện tử xã (đưa tin);

- Lưu: VT, HL.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Thiện Nghiêm

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/24/2021 6:29:50 AM

 
Thiết kế website   
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang